Sakralni objekti

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pešćenici

trojstvaŽupnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pešćenici sagrađena je god. 1751., a dvadeset godina kasnije (1771.) podignut je i toranj. God. 1911. nabavljen glavni oltar i dva sporedna oltara u radionici Konrada Skase u St. Ulrichu u Južnom Tirolu.
Iznad tabernakula glavnog oltara prikazano je u polureljefu Marijino uznesenje na nebo.
U tornju crkve su tri zvona, a na koru orgulje iz god. 1912.; oltar i ambon su iz 1998. god.

Filijalna crkva Presvetog Trojstva i Sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku

trojstvaFiljalna crkva Presvetog Trojsva i sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku rađena je u modernom stilu i ima izgled korablje. Radovi na crkvi počeli su u ljeto 1999. god. Posvetu crkve obavio je 2. lipnja 2002. god. Zagrebački nadbiskup Josip kard. Bozanić. Iznad glavnog oltara diže se vitraž na kojem je prikazano Presveto Trojstvo, djelo Zlatka Čulara. Od istog umjetnika je okruglo svetohranište.

Kapela Duha Svetoga, Lekenička Poljana

Povijest ove drvene kapele na groblju u Poljani Lekeničkoj pratimo u povijesnim izvorima od 1668. godine. Kapelica je bila ukrašena od poda do stropa na kojima je naslikano cvijeće ukusnim bojama. U svetištu je sačuvana slika na daskama iz godine 1750. koja prikazuje Duha Svetoga pod nebom proparanim munjama. Jedan seljak u narodnoj nošnji leži pored kola natovarevnih sijenom. Druga dvojica kleče i mole, jedan pred kolima, a drugi na tovaru sijena.
U svojoj dugoj povijesti kapela je nekoliko puta obnavljana i preuređivana.

Kapela Sv. Josipa, Cerje Letovaničko

Drvena crkva sv. Josipa u Cerju Letovaničkom izgrađena je god. 1720. a oponaša baroknu arhitekturu. Duga je 18 metara a široka 7 metara – pravokutnog tlocrta sa suženim svetištem trosktruko lomljenim i malom sakristijom. Zub vremena je godinama uništavao oslikani stropni tabulat.
U crkvici su tri oltara: glavni sa vrijednom slikom sv. Josipa, te oltari sv. Stjepana i Blažene Djevice Marije. U zvoniku su dva zvona. Prije nekoliko godina je crkva obnovljena.

Kapela Sv. Petar, Gradec

petarKapelica sv. Petra na brdu Gradec u vinogradima sagrađena je prije god. 1668. Takve su se kapelice podizale za mali broj kućanstva ili razasutih kuća graničara koji su obrađivali vinograde. Do kraja 17. stojeća kapelica je dobila oltarić sa slikom sv. Petra. U isto je vrijeme podignut nad njeznim predvorjem mali zvonik.

Kapela Presvetog Trojstva, Lekenik

petarKapelica Presvetog Trojstva sagrađena je god. 1926. na mjestu stare trošne drvene kapele iz 17. stoljeća. Postojanje te drvene bogomolje spominje se u kanonskoj vizitaciji iz god. 1834. Oltar je iz 1748 god. sa slikom Presvetog Trojstva i kipovima sv. Stjepana, kralja i sv. Ladislava, te slikom sv. Ivana evanđeliste na sam vrhu oltara. U ožujku 1980. postavljene su postaje križnog puta.
U tornju, iznad ulaznih vrata, nalaze se dva zvona od kojih je jedno iz godine 1933.

Kapela Majke Božje Lurdske, Lekenik

majka bozja lurdskaKapelica Majke Božje Lurdske pored puta Zagreb-Sisak sagrađena je god. 1903. i to marom Ljubice i Janka Dobrinića i zalaganjem mještana Lekenika. Prema pričanju starijih mještana Ljubici i Janku Dobrinić je palo dijete u bunar a oni su u tome trnutku zazvali nebesku Majku i obećli joj, ako se dijete spasi, da će joj podići kapelcu. Dijete je spašeno a oni su svoje obećanje ispunili.
Malo zvono, koje se nalazilo u tornjiću kapelice, prenešeno je kasnije u grobljansku kapelu u Pešćenici.

Kapela Ranjenog Isusa ( Sv. Bartol)

bartolDrvena građevina izgrađena 1886. god. po uzoru na kapelu u Letovaniću, samo manjih dimenzija. Kao i Sv. Petar, brižno bdije nad vinogradima kojima je okružena sa svih strana. Ima neotiroski oltar iz 1887. god. Oltarna pala je triptih sa slikama Sv. Bartola, Ranjenog Isusa i Sv. Mihovila. U novije vrijeme je uređena izvana i iznutra, pa spada među uređenije kapelice Župe Žažina.

Kapela Sv. Martina, Stari Brod

trojstvaBiser barokne ruralne sakralne arhitekture sačuvane u izvornom građevinskom obliku iz 17. stoljeća (1634.). Unutrašnjost je u potpunosti oslikana. Građena je od hrastovih planjki na kamenim temeljima kao mala pravokutna građevina trostranog završetka s vezom greda u njemački ugao. Prozori su zatvoreni valvama koje se otvaraju prema dolje.
Oltar je postavljen 1743. godine. Tada je obnovljen i tabulat te probijen koritasti svod zbog novog oltarnog retabla. Na oltaru je slika sv. Martina te kipovi sv. Ambrozija i sv. Nikole. Iste je godine kapela novo oslikana, a danas sačuvani motivi na kasetama potječu iz tog doba što dokazuju akant (tratorak) te simetrični vrpčasti prepleti s kojih vise ruže, tulipani i grozdovi. Pod kapele je pokriven 1744. godine velikim rimskim opekama, a u jednu je urezana godina 1774.
Cjelokupni inventar se trenutno nalazi u restauratorskom centru u Ludbregu gdje restauriran čeka obnovu kapele.